Úplné pravidlá súŤaže "Vyhraj vlastnú fanzónu!"

Slovenská republika

Hľadaj balenia Slovakia označené samolepkou so súťažným kódom. Nezabudni si uschovať účtenku a súťažné balenie.

Súťaž trvá od 1. 3. do 31. 5. 2021.

Zmyslom tohoto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „Vyhraj vlastnú fanzónu“ (ďalej len „Súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na všetkých komunikačných a propagačných materiáloch určených spotrebiteľom.

Tento štatút môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné iba za písomného súhlasu spoločnosti INTERSNACK, a.s. a spoločnosti AIRBUZZ s.r.o.

Súťaž môže byť bez uvedenia dôvodu a náhrady zrušená podľa rozhodnutia spoločnosti INTERSNACK, a.s.

I. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť INTERSNACK, a.s, so sídlom č.p. 164, 391 18 Choustník, Česká republika, IČ: 145 04 031, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským  súdom v Českých Budějoviciach, oddiel B, vložka 51 (ďalej len „Usporiadateľ“).

II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE 

Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je AIRBUZZ s.r.o., so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika, IČ: 24260541, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, spisová značka 197631  (ďalej len „Organizátor“).

III. SPOLUORGANIZÁTOR SÚŤAŽE 

Spoluorganizátorom súťaže v Slovenskej republike je Mevea s. r. o., se sídlom Anhaltova 917/15, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 27413594 (dále jen „Spoluorganizátor“).

IV. TECHNICKÝ SERVIS  

Technický servis zaisťuje: Nilia Production, s.r.o., so sídlom Pujmanové 888/13, Podolí, 140 00 Praha 4, IČ: 07036302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 293093, infolinka +420 731 929 780 v pracovných dňoch 9-17:00, e-mail: info@nilia.cz.

V. TRVANIE SÚŤAŽE A MIESTO

Súťaž prebieha v termíne od 1. marca 2021 00:00:01 do 31. mája 2021 19:59:59  (ďalej len „Doba konania súťaže“) exkluzívne v reťazcoch naprieč trhom na území Slovenskej republiky.

VI. SÚŤAŽNÉ VÝROBKY

Súťaž sa vzťahuje na nasledujúce výrobky spol. INTERSNACK, a.s. značky Slovakia slané výrobky zakúpené v dobe konania súťaže (ďalej spoločne len „súťažné výrobky“).

Súťažné balenia sú označené súťažným stickerom (samolepkou) s unikátnym kódom. Balenia, ktoré nemajú sticker, sa nepovažujú za súťažné balenia. Zoznam súťažných výrobkov je nedielnou súčasťou týchto pravidiel. 

VII. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Účastníkom súťaže smie byť iba fyzická osoba, ktorá má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“ či „súťažiaci“). 

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti INTERSNACK, a.s., AIRBUZZ s.r.o., a všetkých spolupracujúcich agentúr a osoby im blízke podľa občianskeho zákonníku a rodinní príslušníci v priamej línii (ďalej len ako „osoba blízka“). V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, výhra nebude odovzdaná. V prípade súťažiacich mladších 18 rokov sú títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu ako pre účasť v súťaži, tak aj pre prípadné prevzatie výhry.

VIII. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Účastník sa zapojí do súťaže tak, že zakúpi minimálne jedno súťažné balenie Slovakia označené žltým stickerom (samolepkou) v dobe konania súťaže od 1. 3. 2021 do 31. 5. 2021 (ďalej len „súťažný nákup“) a uschová si účtenku (daňový doklad i originálne balenie preukazujúce uskutočnenie tohoto súťažného nákupu ‚ďalej len „súťažná účtenka“).

Následne sa súťažiaci v dobe konania súťaže prihlási na www.slovakiasutaz.sk, vyplní registračný formulár a nahraje účtenku (sken alebo fotografiu) v prípade, že je k tomu vyzvaný. 

Do registračného formulára súťažiaci vyplní:

- registračný kód zo súťažného stickeru (samolepky),

- emailovú adresu súťažiaceho.

Registrovať je možné súťažné výrobky zakúpené po celú dobu konania súťaže. 

Za súťažiaceho sa považuje osoba, ktorá je vlastníkom alebo právoplatným užívateľom emailovej adresy, ktorá je uvedená v registračnom formulári.

Registráciou a odoslaním registračného formuláru cez webové stránky www.slovakiasutaz.sk súťažiaci prehlasuje, že:

• sa oboznámil s pravidlami tejto súťaže, a že s nimi súhlasí;

• udeľuje súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov a s využitím prejavov osobnej povahy podľa čl. XI. týchto pravidiel.

Po registrácií cez webový formulár bude súťažiacemu registrácia vyhodnotená, tzn, súťažiaci bude e-mailom informovaný o výhre s inštrukciami pre jej uplatnenie. 

V prípade nesprávne zadanej registrácie (chybný email/unikátny kód) bude súťažiaci obratom informovaný a vyzvaný k opakovanému zadaniu.  

Zaslaním jednej súťažnej registrácie sa súťažiaci zúčastňuje súťaže o jednu výhru. Jeden súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť aj opakovane, vždy však s novou súťažnou registráciou a novým súťažným nákupom. S jednotlivou súťažnou účtenkou je možné zúčastniť sa súťaže opakovane iba v prípade, že takáto súťažná účtenka obsahuje informáciu o uskutočnení viac súťažných nákupov (napr. dvakrát je možné sa registrovať s jednou súťažnou účtenkou, pokiaľ súťažiaci podľa tejto účtenky zakúpi min. dva kusy súťažných výrobkov atď.).

Účastník súťaže je povinný si uschovať originálnu súťažnú účtenku a originálne súťažné balenie s unikátnym kódom pre preukázanie nároku na výhru.

Pokiaľ súťažiaci na vyzvanie nedoloží doklady splňujúce podmienky týchto pravidiel, bude zo súťaže bez náhrady vyradený. Súťažné účtenky, ktoré neobsahujú dátum a čas nákupu, sa nepovažujú za doklady splňujúce podmienky týchto pravidiel. 

Súťažná platforma Zlatá hokejová brána:

Každý registračný kód zo súťažného stickeru (samolepky) predstavuje hodnotu 10 bodov. Tieto body budú súťažiacemu pripísané k jeho e-mailovej adrese a môžu byť využité v nástavbovej súťažnej platforme Zlatá hokejová brána, ktorá bude spustená k 1. 4. 2021 s trvaním do 31. 5. 2021. 

10 súťažných bodov do súťaže Zlatá hokejová brána získa súťažiaci za každý súťažný kód registrovaný na webových stránkach www.slovakiasutaz.sk pri splnení súťažných podmienok. Uplatnenie bodov v súťaži Zlatá hokejová brána sa riadi samostatnými pravidlami dostupnými na tejto platforme.

IX. VÝHRY

1. TV 65“ 

TV 65 palcov, SMART, 4K Ultra HD, Dolby vision, DVB-T2. Na výhry v súťaži sa nevzťahuje záruka. Výhra bude výhercovi doručená zmluvným prepravcom. 

Výhru 1. získava jeden súťažiaci. 

2. Poukaz na sedačku 

Poukaz na sedačku podľa vlastného výberu v hodnote 1200 Eur do obchodu Phase (www.sedackyphase.sk). Poukaz je platný do 31. 12. 2021 a vzťahuje sa na celý sortiment. Nie je možná finančná kompenzácia, či vrátenie finančných prostriedkov, pokiaľ poukaz nebude uplatnený v plnej výške. Poukaz bude výhercovi zaslaný v elektronickej podobe. 

Výhru 2. získava jeden súťažiaci. 

3. Fanbox

Slovakia Fanbox obsahuje 20 ks Slovakia výrobkov, 3x parochňu, 2x trumpetku, 1x fandiacu molitanovú rukavicu. 

Výhru 3. získa  10 súťažiacich. 

4. Zľavy do EXIsportu 

Zľavy do EXIsportu vo výške 90%, 50%, 30%, 20% a 5 Eur sú uplatniteľné na www.exisport.com do 31. 12. 2021. Zľavy sa vzťahujú aj na zľavnený tovar. Zľavy sa nedajú uplatniť na bicykle, e-bicykle a posilňovacie stroje.

X. VÝBER VÝHERCU  

Výherca 1. TV 65“ a 2. Poukaz na sedačku sa stanoví losovaním na základe náhodného výberu zo všetkých platných registrácií po ukončení súťaže. Losovanie prebehne 10. 6. 2021. Výherci budú najneskôr nasledujúci deň  e-mailom informovaný o svojej výhre.

Výhra bude predaná po splnení všetkých podmienok k získaniu výhry 1. a 2. a po doložení platnej súťažnej účtenky / účteniek a originálnych súťažných balení. Podrobnosti predania budú dohodnuté individuálne. 

Výhru 3. Fanbox získava 10 súťažiacich. Výherca sa stanoví na princípe tzv. „šťastnej chvíľky“, ktoré sú nastavené v rámci doby trvania súťaže. Súťažiaci, ktorý trafí „šťastnú chvíľku“ bude po zadaní registračného kódu informovaný, či trafil šťastnú chvíľku. „Šťastnou chvíľkou“ sa rozumie časový okamih určený Usporiadateľom súťaže pred zahájením súťaže vo formáte dátum/hodina/minúta/sekunda (napr. 29.3.2021 13:41:25). 

Výhercom sa stane ten súťažiaci, ktorý riadne splní všetky podmienky tejto súťaže, teda pošle podľa pokynov fotku účtenky aj so svojimi kontaktnými údajmi na  slovakiasutaz@airbuzz.cz najneskôr do 3 dní a ktorého platná súťažná registrácia bude doručená v príslušnej šťastnej chvíľke alebo ako prvej nasledujúcej po jej uplynutí. 

Pokiaľ nebude v danej šťastnej chvíľke doručená žiadna platná súťažná registrácia, príslušnú výhru vyhráva súťažiaci, ktorého platná súťažná registrácia bude doručená ako prvá po stanovenej šťastnej chvíľke. 

V prípade, že dôjde k súčasnému doručeniu súťažnej registrácie niekoľkými súťažiacimi v rovnakú šťastnú chvíľku, je rozhodujúcim kritériom pre určenie výhercu pre príslušnú výhru skorší dátum nákupu uvedený na nákupnej účtenke k súťažným výrobkom. Rovnako sa postupuje v prípade, kedy nebude v danú šťastnú chvíľku doručená žiadna platná súťažná registrácia a súčasne dôjde k doručeniu súťažnej registrácie niekoľkými súťažiacimi v okamih, kedy bude doručená prvá platná súťažná registrácia po stanovenej šťastnej chvíľke.

Rozhodujúci moment pre určenie výhercu je okamih prijatia platnej súťažnej registrácie v hernom systéme organizovanom Usporiadateľom. 

Výhra bude predaná po splnení všetkých podmienok k získaniu výhry 3. a po doložení platnej súťažnej účtenky. Predanie výhry bude zaistené prepravnou spoločnosťou, ktorá dodá Fanbox výhercovi na uvedenú korešpondenčnú adresu. 

Zľavy do EXIsportu (v hodnotách 90%, 50%, 30%, 20%, alebo 5 Eur) získava každý súťažiaci, ktorý sa registruje na webových stránkach www.slovakiasutaz.sk a splní všetky súťažné podmienky. Po registrácií môže byť súťažiaci vyzvaný k naskenovaniu nákupnej účtenky. V takom prípade je súťažiaci povinný súťažnú účtenku nahrať do webového formulára na www.chcivyhru.cz/slovakia podľa pokynov do 3 pracovných dní.  Po úspešnom overení súťažnej účtenky obdrží výherca na zadaný email unikátny kód pre uplatnenie zľavy do EXIsportu. Zľavy je možné uplatniť na e-shope www.exisport.com zadaním unikátneho kódu z emailu priamo v nákupnom košíku do poľa „zľavový kód“. Zľavy vo výške 20%, 30%, 50% a 90% je možné uplatniť iba na jeden výrobok.

XI. OZNÁMENIE A PREDANIE VÝHIER  

Po odoslaní registračného formulára bude súťažiacemu v prípade výhry zaslaný email s informáciou o výhre a inštrukciami pre uplatnenie nároku na výhru, a to na emailovú adresu uvedenú v súťažnej registrácií.

Súťažiaci si ručí za správnosť svojich zadaných údajov. V prípade zasielania fyzickej výhry treťou stranou (PPL, ČP atď.), je súťažiaci povinný si výhru vyzdvihnúť v čase, ktorý určuje rozosielková spoločnosť.

Výherca nemá nárok na inú výhru od Usporiadateľa než uvedenú vyššie či na iné protiplnenie, a to ani finančné, odpovedajúce hodnote výhry.

Usporiadateľ nezodpovedá za výhry dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výher sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí tiež vybavujú prípadné reklamácie.

Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za škodu vzniknutú v súvislosti s užívaním výhry či s účasťou v súťaži.

Usporiadateľ hradí iba poštovné do výšky nákladu na prepravu výhry. 

XII. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Spotrebiteľ sa môže súťaže zúčastniť opakovane, vždy však s novým súťažným nákupom. V prípade zakúpenia viac súťažných výrobkov v jednom súťažnom nákupe je možné zaslať súťažnú registráciu opakovane. Počet zaslaných súťažných registrácií spárovaných s jednou emailovou adresou však musí zodpovedať počtu zakúpených súťažných výrobkov na doloženej súťažnej účtenke.

Doručené registrácie sú zaznamenávané pomocou technického zariadenia umožňujúceho zaznamenať čas prijatia aj obsah správy. Takto získane informácie sú rozhodujúce pre určenie výhercov.

V prípade nesprávne zadanej súťažnej registrácie bude súťažiaci informovaný ihneď po odoslaní správy priamo na webovej stránke.

Organizátor a ani Usporiadateľ nie sú zodpovední za funkčnosť súťažného webu.

Súťažiaci odoslaním súťažnej správy udeľuje v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu tejto súťaže spoločnosti INTERSNACK, a.s, so sídlom č.p. 164, 391 18 Choustník, Česká republika, IČ: 145 04 031, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským  súdom v Českých Budějoviach, oddiel B vložka 51 a spoločnosti Intersnack Slovensko, a.s., so sídlom Nozdrkovce 1798, Trenčín 911 04, Slovenská republika, IČO: 31 450 211, spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 131/R ako správcom, za účelom realizácie, vyhodnotenia súťaže a rozoslania výhier, ako i zasielania obchodných oznámení ohľadne súťaže prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb. Po pominutí účelu budú osobné údaje zlikvidované. Spracovateľom je AIRBUZZ s.r.o. a Nilia Production, s.r.o. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov, tj. najmä s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z § 11 a 21 tohoto zákona. V prípade pochybností o dodržovaní práv správcom sa účastník môže na správcu obrátiť a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž zrušiť, prerušiť či odložiť alebo predĺžiť dobu trvania súťaže.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenej. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhry podvodným jednaním či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno usporiadateľa alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné. 

Prípadné informácie získa každý súťažiaci na e-mailovej infolinke slovakiasutaz@airbuzz.cz.

Na e-mailové otázky bude odpovedané v pracovných dňoch, vždy do 1 pracovného dňa od ich doručenia.

O súťaži informujú na miestach predaja propagačné materiály, webové stránky a Facebook Slovakia Chips.

Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania súťaže zverejnené v  elektronickej podobe na web stránke Usporiadateľa www.slovakiachips.sk.

V Prahe dne 1. 3. 2021.